Mazdaznan

De drie hersenzones 

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij bracht in het ‘absoluut zijnde’, het atoom, en het ‘absoluut beweeglijke’, de ether, een ordening aan die wij aangeven als materie, stof. De ontwikkeling van de eenvoudigste stof naar ingewikkelder vormen leidde tot de menselijke vorm. In principe is die mens volmaakt, maar in zijn uitingen op aarde is hij nog op weg naar volmaaktheid. Bij nadere beschouwing van de mens kan men drie aspecten onderscheiden: een materieel, een spiritueel en een intellectueel aspect. Overeenkomstig deze indeling kan men de hersenen verdelen in drie zones.

Eén zone beheerst de materie en ligt als een band vlak boven de ogen en oren. De tweede zone beheerst de spirituele impulsen en ligt onder de top van het schedeldak. De derde zone beheerst het denken en ligt achter de bovenkant van het voorhoofd. Als de mens lichamelijk en geestelijk gezond is, zijn deze drie aspecten met elkaar in evenwicht en vormen ze een functionele eenheid. Elke menselijke actie wordt gevormd door de gezamenlijke werking van de drie hersenzones. Ieder mens is op zoek naar een bepaalde mate van volmaaktheid, een optimaal geestelijk en lichamelijk functioneren. Tijdens het zoeken zal een van de genoemde aspecten overheersen. Dit noemt men de grondaanleg of basis. Zo kan men drie typen mensen onderscheiden:

a. De materieel gebaseerde persoon. Deze houdt zich het liefst bezig met alles wat de stof betreft. Hij wil dingen verzamelen, heeft aardse verlangens en een flink doorzettingsvermogen om materiële dingen te verwezenlijken. Bij de materieel gebaseerde mens bestaat er wat zijn gezondheid betreft een sterk verband met entodermale weefsels, het spijsverteringsorgaan en de buikholte.

b. De spiritueel gebaseerde persoon. Deze is meer een gevoelsmens. Hij is gewoonlijk op zoek naar het verband tussen hogere krachten, naar relaties tussen God en de mens. Hij zoekt contacten met de warmte van het hart en probeert vooral ook ethische en geestelijke dingen te begrijpen. Bij deze persoon bestaat er een sterke relatie met mesodermaal weefsel, in het bijzonder met het urinewegstelsel en het genitale stelsel, dat vooral in de bekkenholte is gelokaliseerd.

c. De intellectueel gebaseerde persoon. Deze ordent alles, maakt plannen en analyseert zijn wereld. Hij formuleert scherp en wetenschappelijk en met koele berekening. Bij deze grondaanleg zien we een sterke verbondenheid met de ectodermale weefsels, huid en zenuwweefsel. Het meest geaccentueerde centrum bij deze persoon is de borstholte.

De aspecten in Mazdaznan 

Bij ieder mens is een van deze aspecten de basis van zijn hele wezen, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook de andere twee aspecten zijn aanwezig; deze noemt men de inclinaties. Deze werken als neigingen of wijzigingen van de basis. Bij elk mens zijn een basisaanleg en twee inclinaties te onderscheiden. De basis lijkt op de romp, de inclinaties op de vleugels van een vogel, nodig om de romp op te heffen en te laten vliegen. Er is een verschil in ontwikkeling tussen deze drie aspecten. Een te groot verschil zou het vliegen onmogelijk maken, zoals bij een gekortwiekte vogel. Voor de mens is er een natuurlijke harmonie tussen deze drie richtingen nodig om te komen tot een evenwichtig lichamelijk en geestelijk bestaan. De mens is dus niet alléén lichaam (materieel), of alléén ziel (spiritueel) of alléén geest (intellectueel). Deze drie vormen steeds een onverbrekelijke eenheid.

De geest heeft de opperste leiding en houdt lichaam en ziel bijeen. De ziel streeft naar steeds meer bewustzijn. Het lichaam dient als instrument om zich uit te drukken in de stoffelijke wereld. De mens heeft met deze drie mogelijkheden ervaring opgedaan. Die ervaring kan hij met behulp van zijn hersenen waarnemen, verwerken en als bewustzijn in zijn ziel vasthouden. De waarneming in de hersenen kan slechts plaatsvinden als het lichaam de benodigde energie levert en als de geest via het denken meehelpt. Het wezen der geneeskunst is dan ook, de geest en de materie zo te laten werken, dat de geest de leiding krijgt over de materie. Dan ontstaat een toestand van gezondheid, die de weg tot vervolmaking vrijmaakt. De inwerking van de geest is dus van wezenlijk belang voor de genezing. Maar de geest is machteloos wanneer de elektrische stromingen welke de macht van de geest overbrengen op de organen en andere cellen van het lichaam, tekortschieten.

Elektriciteit en magnetisme 

Het geestelijk centrum van de mens, zijn hart, ligt gehuld in een bed van magnetisme. De levenskracht, de elektriciteit, wordt uit dit centrum van magnetisme geput. Het magnetisme vertegenwoordigt het geestelijke in de mens. Vanuit het hart straalt dit magnetisme om de mens heen in de vorm van een magnetisch veld. Hiermee kan men verklaren, waarom twee mensen zich tot elkaar aangetrokken of van elkaar afgestoten voelen. De magnetische werkingsvelden passen in het eerste geval wel, in het tweede niet bij elkaar.

De elektriciteit vertegenwoordigt het materiële. Ze is de levenskracht, die zich ontwikkelt uit het magnetisme en die wordt tot een zelfstandige grootheid. De elektriciteit is in staat kracht te brengen in het materiële bestaan. Alleen door de aanwezigheid van elektrische stromingen kan iemand zijn arm bewegen; zonder elektriciteit is men verlamd. De longen zijn de dynamo’s. Daarin gelden de wetten van magnetisme en elektriciteit. De inademing brengt geestelijke rust door het magnetisme; de uitademing produceert levenskracht door de elektriciteit. De ingeademde zuurstof bereikt via het bloed de hersenen en maakt daar een door de geest geleid denkproces mogelijk, samen met de werkingen van de endocriene klieren.

De polariteiten 

Elektriciteit en magnetisme, overeenkomend met respectievelijk het materiële en het geestelijke aspect van de mens, dienen in overeenstemming met elkaar te zijn. Is dit niet het geval, dan is er sprake van geestelijk of lichamelijk onwelzijn.

Ziekte en oorzaak van ziekte 

Ziekte wordt dus gezien als het uit balans zijn van de polariteiten elektriciteit en magnetisme. Volgens mazdaznan is dit de enige ziekte die bestaat. Deze kan zich uiten in vele verschijnselen. De namen van de verschijnselen zijn niet belangrijk. De bestrijding van de verschijnselen leidt niet tot herstel, daar men niet aangrijpt bij de oorzaak van de ziekte, het verstoorde evenwicht tussen geest (magnetisme) en materie (elektriciteit). Het herstellen van dit evenwicht bestaat uit het herstellen van de verstoorde elektrische stroom, doordat zuurvergiftiging, zoutvergiftiging of beide zijn opgetreden. Mazdaznan zegt namelijk, dat alle ziekten beginnen met verzuring of verzouting van het bloed. De zuren en/of zouten gaan vastzitten in het orgaan en het orgaan wordt ziek.

Bij deze vergiftiging is ook het vegetatieve zenuwstelsel aangedaan. Dit geeft aanleiding tot onderbreking van de elektrische stroom en derhalve een disharmonie in de polariteit elektriciteit-magnetisme. Bestrijding van de zout- en/of zuurvergiftiging leidt tot verbetering van het desbetreffende orgaan; het zenuwstelsel gaat weer normaal functioneren, waardoor de bovengenoemde polariteit wordt hersteld. Ziekte wordt overigens gezien als iets onwerkelijks, iets dat geen bestaansrecht heeft. Het is een ziekelijk product van de geest. Het ligt dan ook in de lijn van mazdaznan, dat bij de behandeling van de ziekte de positieve gedachte en het geloof in herstel een belangrijke functie hebben. Ter bestrijding van ziekte staan mazdaznan drie therapeutische mogelijkheden ten dienste. Dit zijn de leer van de adem, de leer van de endocriene klieren en de voedingsleer. Daarnaast wordt in geval van ziekte gebruikgemaakt van allerlei huismiddeltjes. In het kort wordt hier de achtergrond van de therapeutische mogelijkheden uitgewerkt.

De leer van de adem 

Wie naar vervolmaking streeft, dient in eerste instantie te zorgen voor een gezond lichaam. Gezondheid is afhankelijk van het evenwicht tussen het geestelijk en lichamelijk aspect van de mens. Dit evenwicht is op zijn beurt afhankelijk van de ontwikkeling van de twaalf zintuigen.

De mens heeft twaalf zintuigen. Vijf hiervan (gezicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin) zijn algemeen bekend. De overige zeven: intuïtie, aanvoelen, overdracht van ideeën, telepathie, geestelijk onderscheidingsvermogen, helderziendheid en verwezenlijking, zijn minder algemeen. Vaak houden we deze laatste groep voor een bovennatuurlijke gave. Toch zijn de mogelijkheden voor deze zeven minder bekende zintuigen bij ieder mens aanwezig. Bij het streven naar vervolmaking (gezondheid) zijn deze zintuigfuncties van essentieel belang. Ze ontvouwen krachten in onszelf, openbaren de grootheid van de schepping, waardoor dingen die men vroeger occult of onbegrijpelijk vond, binnen bereik komen. 

Ademoefeningen 

Met ademoefeningen kan men systematisch de verschillende zintuigfuncties ontwikkelen. Zoals we reeds eerder zagen, is de functie van de ademhaling eveneens van veel belang voor het opwekken van elektriciteit. Een gebrekkig functioneren leidt tot disharmonie van de mens. Uiteraard is de ademhaling essentieel voor de uitwisseling van zuurstof en koolzuur. Het goed functioneren van de longen is de basis voor de gezondheid. Ademoefeningen dienen dan ook ten grondslag te liggen aan vrijwel elke patiëntenbehandeling. De voortzetting en afronding van de ademleer ter ontwikkeling van de twaalf zintuigen is de harmonieleer.

Harmonieleer 

De harmonieleer is de opvatting, dat men met de klanken van de klinkers en met de muziektoon ziekte kan genezen. De geneeskrachtige werking van de toon van de muziek is gebaseerd op de hoogste klasse van de Zarathoestrische leringen. Deze leringen geven door verdere uitbouw van de twaalf zintuigen de grondslag voor de hogere ontwikkeling in het dagelijks leven. Alles in het hele heelal heeft zijn eigen speciale geluid, zijn grondtoon. De mens kan door oefening en bewustwording van zijn grondtoon en de variaties daarop in harmonie treden, overeenstemmen, met de dingen om hem heen. De mens kan zich hierdoor begeven in het wezen der dingen, doordat hij de basale trillingen van alles om hem heen leert kennen en deze kan laten resoneren met zijn eigen geluid.

Hij kan de macht van de toon gebruiken om de oneindige verscheidenheid in het mineralen-, planten- en dierenrijk te begrijpen. De mens is de kristallisatie van de kosmos. Alles is in de mens als het ware op een geconcentreerde manier samengevat. Potentieel kan de mens dus al het bestaande kennen. Hij kan zijn mogelijkheden uitbreiden door zijn trillingen af te stemmen op de dingen in zijn omgeving. Op deze wijze kan hij ook in verbinding komen met het verleden en met de toekomst. Om dit inzicht te krijgen moet men bij zichzelf beginnen. De trillingen van iemands grondtoon en de variaties daarop moeten alle cellen van het lichaam bereiken. Daardoor treedt een bepaalde communicatie op, die zorgt voor meer begrip van het lichaam-, zielen geestaspect in zichzelf. Tevens krijgt men inzicht in de verwantschap tussen de organen en het lichaamsweefsel, waardoor men de lichamelijke processen kan overzien en ziekte kan bestrijden.

Endocriene klieren 

Alle mogelijkheden die in het heelal aanwezig zijn, vindt men terug in de hersencel van de mens. In potentie zijn alle mogelijkheden in elke mens aanwezig. Men gebruikt er slechts een zeer klein gedeelte van. Er bestaat echter een mogelijkheid deze potentie steeds verder uit te breiden. Dit kan door het gebruik van de endocriene klieren. De endocriene klieren produceren etherische stoffen, die via het perifere zenuwstelsel naar de hersenen worden vervoerd. De etherische stoffen prikkelen de in de hersencellen opgeslagen mogelijkheden en zorgen ervoor, dat de mens voort kan gaan op de weg naar begrip van zichzelf en zijn omgeving. 

Het stimuleren van de endocriene klieren 

Het stimuleren van de endocriene klieren vindt plaats door bepaalde mazdaznan-oefeningen. In de oefeningen vindt men steeds drie factoren: de beweging, de stem en de gedachte. Alle drie factoren brengen trillingen teweeg. De bewegingstrillingen zijn grof, de geluidstrillingen door de stem veroorzaakt zijn fijner en de gedachtetrillingen zijn nog fijner. Samen zetten deze trillingsfactoren de endocriene klieren onder druk, zodat ze hun etherische stoffen kunnen afgeven. Bij iedereen is een zekere mate van klierwerking aanwezig. Zodra deze werking verslapt, houdt de ontwikkeling van de hersenen op. De denkmogelijkheden blijven dan beperkt tot de graad van ontwikkeling die tot dan toe is bereikt.

Stimulatie van de endocriene klieren door de oefeningen leidt tot lichamelijke en geestelijke groei, waardoor ziekte minder kans krijgt. Van de endocriene klieren die in de figuur zijn afgebeeld, zijn de geslachtsklieren het oudste, gezien in de evolutie. Deze klieren zijn ook het belangrijkst, daar ze de overige klieren van inwendige secretie regeren. De geslachtsklieren activeren de andere klieren om hun etherische stoffen aan de hersenen af te geven, mits deze klieren ontvankelijk zijn voor de stimulerende werking van de geslachtsklieren. Deze ontvankelijkheid kan worden verbeterd door het uitvoeren van de verschillende oefeningen. Goed functionerende geslachtsorganen zijn derhalve zeer belangrijk voor het functioneren van de overige klieren. Gezamenlijk zorgt een goed werkend klierstelsel voor een optimale gezondheid.

Voeding in Mazdaznan 

Voeding wordt niet louter gezien als reactie op de materiële vraag van het lichaam, maar is in de eerste plaats een scheppingsproces, dat voortdurend bijdraagt tot de vorming tot een hoger leven. De cellen die in het voedsel aanwezig zijn, worden omgezet van een lagere naar een hogere trap van ontwikkeling. Plantencellen worden omgezet tot cellen die gelijken op dierlijk weefsel en deze tot cellen die zijn gelijkgeschakeld met menselijke cellen. Dit proces noemt men transsubstantiatie. Alles in de natuur streeft naar deze menswording en naarmate een cel dit doel dichter benadert, wordt hij vrijer. Het voedsel heeft twee taken te vervullen.

Door verbranding moet het zorgen voor voldoende lichaamswarmte. Daarnaast is voedsel belangrijk voor het onderhoud en de voortdurende opbouw van cellen. Voor deze laatste taak zijn de fijnste bestanddelen uit het voedsel nodig. Dit zijn de zonne-energieën, in de oudheid ‘pneuma der aarde’ genoemd. Via de adem krijgt de mens het pneuma uit de hemel binnen. Het hemelse en het aardse pneuma worden in het centrum van de mens samengevoegd. De synthese van deze krachten houdt de cellen jong en vitaal, zodat lichaam en geest zich voortdurend in een optimale conditie bevinden. 

Voedingspakket 

Bij elk mens past een speciaal voedingspakket (afhankelijk van geslacht, leeftijd en stadium van ontwikkeling). Men moet leren op de eigen intuïtie af te gaan bij de keuze van zijn voedingsmiddelen. Ook dient men rekening te houden met wat voor type iemand is. Zo dient het eten van een materieel gebaseerd persoon anders te zijn dan dat van een intellectueel gebaseerd persoon. Wanneer de polariserende werking van elektriciteit en magnetisme niet voldoende harmonieus verloopt, moet de niet-overheersende pool worden aangevuld. Een overmaat aan elektriciteit uit zich in een zoutvergiftiging (materieel), een teveel aan magnetisme is een zuurvergiftiging. Door voedingsmaatregelen kan het evenwicht worden hersteld. In dit bestek kan slechts een beperkt aantal van de mazdaznan-ideeën worden aangestipt. Er bestaan uitgebreide filosofieën over onder andere christendom, reïncarnatie, antropologie, astrologie, onderwijs en ethische problemen. Contact