Medische astrologie

Denken in analogieën 

Eeuwenlang hebben mensen opgemerkt, dat er parallellen bestaan tussen de macrokosmos en de microkosmos. Op alle niveaus van de schepping vinden we dezelfde basisprincipes terug. Daardoor is het mogelijk verschillende delen van het menselijk lichaam in verband te zien met bepaalde gedeelten van het hemelgewelf en de planeten die zich daarin bewegen. Wanneer men de gebeurtenissen in de kosmos kent, zijn hieruit de gebeurtenissen op de aarde op allerlei gebieden van het bestaan af te leiden. Iedere uiterlijke verschijningsvorm draagt een innerlijk wezen. Doorgrondt men het innerlijk wezen van een zekere planeetkracht, dan zijn er samenhangen te herkennen met de mineralen, de edelstenen, de planten, de dieren, de constitutietypen van de mens, de ziekten enzovoort.

Dit noemt men het denken in analogieën. Grondpatronen kunnen zich op allerlei vlakken manifesteren. Altijd vindt men er dezelfde wetmatigheden in terug. Zo heeft elke factor in de psyche van de mens een overeenkomstig orgaan in het lichaam. Hierbij past weer een bepaald mineraal, plant, edelsteen of kleur. Op deze wijze zijn er zonder causaal te denken verbanden te zien tussen allerlei fenomenen die de wereld vullen. Men kan door het denken in analogieën uitmaken, welke planeet verbonden is met welke ziekte en welke therapie er het meest geschikt voor is. Een bekend gezegde is: ‘Zo boven, zo beneden.’ Als men het wezen van de twaalf kosmische krachten kent, is hun uitwerking te herkennen, zowel in de aarde als in de mens en in alle andere facetten van de schepping. Deze wijze van denken is vastgelegd in de zogenaamde Signatuurleer.  Er zal nu eerst worden ingegaan op enkele basisbegrippen in de astrologie. De medisch astroloog maakt van de patiënt een geboortehoroscoop, ook wel geboortekosmogram genoemd.

Horoscoop. Men neemt een punt, dit is de aarde (van de bewoner uit gezien); eromheen tekent men een cirkel. De cirkel of ecliptica is de baan die de zon en de planeten om de aarde beschrijven (zie tekening). Elke planeet heeft in die baan haar eigen plaats op een bepaald tijdstip. Wanneer men de cirkel met een horizontale lijn in tweeën deelt, geeft deze lijn de doorgetrokken horizon aan, waar we de planeten zien opkomen en ondergaan. Door het trekken van ook nog een verticale lijn die de cirkel in tweeën verdeelt, ontstaan vier kwadranten. De snijpunten van de horizontale en de verticale lijn met de ecliptica heten respectievelijk: ascendant, medium coeli, descendant en imum coeli. Deze snijpunten worden ook wel cusps genoemd. Ieder kwadrant wordt nu in drie stukken verdeeld, waardoor in totaal twaalf sectoren ontstaan, die huizen worden genoemd. De nummering begint in het linker onderkwadrant en eindigt in het linker bovenkwadrant. Door het tekenen van een dergelijke hemelkaart (horoscoop) kan men op een bepaald moment op een bepaalde plaats op de aarde zien in welke huizen de zon, de maan en de planeten staan.

Als achtergrond van deze hemelkaart denkt men zich twaalf even grote zones. Dit zijn de twaalf tekens van de dierenriem ofwel de zodiak. Ze vormen in een vaste volgorde een cirkelvormige baan aan de hemel, waartegen men de zon, de maan en de planeten ziet voortbewegen. Daar de aarde in een etmaal éénmaal ronddraait, vallen de huizen steeds binnen een ander teken. Schijnbaar staat de aarde stil en draait de zodiak om de aarde heen. Dit laatste is overigens een gemakkelijker manier van voorstellen van het geheel dan wanneer de aarde draait.

Er zijn twaalf tekens die elk met een eigen symbool worden aangegeven. Aries/Ram, Taurus/Stier, Gemini/Tweelingen, Cancer/Kreeft, Leo/Leeuw, Virgo/Maagd, Libra/ Weegschaal, Scorpio/Schorpioen, Sagittarius/Boogschutter, Capricornus/Steenbok, Aquarius/Waterman, Pisces/Vissen.

Hoofd, vast, beweeglijk. Men verdeelt de twaalf tekens van de dierenriem in groepen:

– de hoofdtekens: Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok (het hoofdkruis);

– de vaste tekens: Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman (het vaste kruis);

– de beweeglijke tekens: Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen (het beweeglijke

kruis).

Deze groepen worden wel in verband gebracht met de driegeleding uit de antroposofie. Hoofdkruis is het zenuw-zintuigstelsel, het vaste kruis is het stofwisselings-ledematenstelsel, het beweeglijke kruis is het ritmisch systeem.

Elementen. Dit zijn oerpatronen van de schepping. In het Westen onderscheidt men vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Ook in de tekens van de dierenriem vindt men deze patronen terug. Aardetekens zijn: Stier, Maagd en Steenbok; watertekens zijn: Kreeft, Schorpioen en Vissen; vuurtekens zijn: Ram, Leeuw en Boogschutter; luchttekens zijn: Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Wanneer een der elementen in de horoscoop de overhand krijgt, dan zegt dat iets over de constitutie van die persoon.

360 graden. De dierenriem is verdeeld in 360 graden, waarbij elk teken 30 graden krijgt. Elk teken beheerst een bepaald gedeelte van het menselijk lichaam. Ook de 360 graden corresponderen met bepaalde lichaamspunten. Soms wordt hierbij gewezen op de overeenkomst van deze punten met de drukpunten zoals die gevonden zijn door de Duitser Weihe.

Planeten. Men onderscheidt tien planeten plus de maan en de zon. Deze tien zijn: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Lucifer, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Elk van deze planeten beheerst een bepaald teken van de dierenriem. 

Aspecten. Onder aspecten verstaat men de hoeken die ontstaan wanneer men lijnen vanuit de hemellichamen naar het middelpunt van de horoscoop trekt. De onderlinge verhoudingen tussen de planeten worden bepaald door deze hoeken (aspecten). Hieruit kan men allerlei gegevens afleiden,.onder andere omtrent gezondheid en ziekte. Ook het verloop van de ziekte wordt door deze aspectering aangegeven.

Huizen. Zoals we reeds gezien hebben, zijn er twaalf huizen. Deze huizen zijn fasen op de levensweg van de mens op aarde, zowel sociaal, psychisch als fysiek. De twaalf huizen hebben in dezelfde volgorde een sterke relatie met de zodiakale tekens, waarop straks verder wordt ingegaan.

Hoekpunten. De oostelijke horizon wordt ascendant genoemd, de westelijke horizon descendant. De ascendant is het punt der geboorte. De stand der planeten op dat moment is in bijzondere mate bepalend voor het verdere verloop van het leven van die mens. In de ascendant zijn uitgedrukt de sterfelijke persoonlijkheid, de vorm van het lichaam, de constitutie en tot op zekere hoogte het temperament.

Maanknopen. Dit zijn de punten waar de maanbaan de ecliptica snijdt. Men onderscheidt de noordelijke en de zuidelijke maanknoop.

Planeten in relatie met gezondheid en ziekte. Hoewel de interpretatie van verschillende kosmische patronen niet altijd eensluidend is, wordt hier een aantal veel genoemde verbanden vermeld. 

Mercurius heerst over het centrale zenuwstelsel, de zintuigen en de ademhalingsorganen. Deze planeet kan aanleiding geven tot bronchitis, astma, longontsteking, neuralgieën, neuropathieën, zintuigzwakte of overgevoeligheid van de zintuigen.

Venus is verantwoordelijk voor de huid, de slijmvliezen, endocriene klieren en venae. De kwalen die op kunnen treden zijn huid- en slijmvliesaandoeningen, hormonale stoornissen, varices en aambeien.

Mars is meester over de lichaamswarmte, het hemoglobinegehalte, de spieren en de pezen. Ontsteking, koorts en rode uitslag kunnen het werk zijn van Mars. Ook ongelukken, operaties, abcessen, spieratrofie en spierreuma staan in verband met deze planeet.

Jupiter heerst over de lever en de arteriële circulatie. Jupiter is de planeet van de geneeskracht. Toch kan dit hemellichaam in verband worden gebracht met onder andere leverkwalen, diabetes en adipositas.

Saturnus beheerst de galblaas, de nervus vagus, het skelet, de haren, de tanden en de huid. Ook is deze planeet verantwoordelijk voor atrofische processen. Chronische kwalen zijn vaak aan een werking van Saturnus te wijten: reuma, chronische galblaasklachten, likdoorns en arteriosclerose.

Uranus houdt verband met oogziekten, chorea minor, epilepsie en spierspasmen.

Neptunus beheerst de plexus solaris (zie hoofdstuk Yoga en meditatie) en de epifyse. Ziekten die onder Neptunus kunnen voorkomen zijn: verlammingen, vergiftiging, zwakzinnigheid, verslavingen en infectieziekten.

Zon. De zon is de belichaming van de levenskracht. In het lichaam is de zon verantwoordelijk voor hart, rug en ogen. Er kunnen dan ook klachten van deze gebieden voorkomen bij zon-afflicties.

Pluto is verantwoordelijk voor gezwellen, myomen, sarcomen, wratten, en dergelijke.

Maan. De maan beheerst alle lichaamsvochten, klieren en voortplantingsorganen. Klierziekten, maagkwalen, kanker, menstruatiestoornissen en lymfestuwingen kunnen ontstaan bij maanafflicties.

Huibers geeft de volgende relaties aan: Maan – hersenen, Mercurius – longen, Venus – nieren, Zon – hart, Mars – gal, Jupiter – lever, Saturnus – milt, Uranus – hormonale processen, Neptunus – lymfeprocessen, Pluto – stofwisselingsprocessen. Afhankelijk van de plaats van de planeet in de dierenriem werken de planeetkrachten in op het lichaam van de mens. Zo zal Mercurius in Taurus een neiging geven tot stotteren en verder tot heesheid en doofheid. Staat Mercurius in Gemini, dan zullen eerder klachten optreden als: urineretentie, lumbago en oogstoornissen. Op deze manier geeft elke planeet in elk ander dierenriemteken een ander klachtenpatroon te zien. Ook voor de tekens van de dierenriem geldt, dat ze steeds een bijzondere betrokkenheid hebben met bepaalde gedeelten van het lichaam. Deze relaties met bepaalde lichaamsgebieden gaan ook op voor de twaalf huizen. De cijfers geven de huizen aan: 1. Aries: het hoofd met de hersenen en ruggenmergkanaal. 2. Taurus: hals, nek, keel, schildklier en stembanden. 3. Gemini: luchtwegen, ribben, ledematen, thymus. 4. Cancer: maag, borst, uterus, diafragma, milt, pancreas. 5. Leo: hart, bloedsomloop, wervelkolom, clavicula. 6. Virgo: buikholte, darm, lever, gal. 7. Libra: nieren, bijnieren, huid, urinewegen, venae, ogen, mond. 8. Scorpio: genitaliën, anus, neus. 9. Sagittarius: dijen, heupen, zitvlak, lumbale wervelkolom. 10. Capricornus: knieën, venae en lymfevaten in die omgeving. 11. Aquarius: onderbenen. 12. Pisces: enkels en voeten.

Er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen tegenover elkaar liggende tekens in de dierenriem. Zo vindt men veelvuldig een verband tussen Taurus (keel) en Scorpio (geslachtsorganen) of tussen Virgo (darm) en Pisces (voeten). Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat de horoscoop aanwijzingen kan geven in processen van gezondheid en ziekte.

Constitutietypen. In de medische astrologie onderscheidt men twaalf constitutietypen, die benoemd worden naar de dierenriemtekens. Verder spreekt men over Marstypen en Venustypen. Daarmee geeft men aan, dat een persoon met een bepaald type een bijzondere gevoeligheid heeft voor de planeet met die naam. Het constitutietype wordt voornamelijk bepaald door de ascendant (het teken en de aspectering). Ook de planeet die bij het teken van de ascendant hoort (de heerser van de ascendant) bepaalt mede het constitutietype. Verder zijn bepalend het kruis dat het meest bezet is (het hoofd-, het vaste of het beweeglijke kruis) en het sterkst overheersende element (aarde, water, vuur of lucht). Het constitutietype geeft een mogelijkheid om aan te geven voor welke aandoeningen de patiënt aanleg heeft. Men kan op grond van deze inzichten een leefwijze adviseren, die aandoeningen geen kans geeft. In dit verband wijst Huibers op de betekenis van de maanknopen. De positie van de zuidelijke maanknoop zegt iets over het karma van de desbetreffende persoon. Karma is een soort bagage die men meekrijgt uit vorige levensfasen. Contact