Christian Science

Christian Science: Het geloof als geneesmiddel 

In het eerste hoofdstuk van haar boek Science and Health with Key to the Scriptures schrijft mevrouw Baker Eddy: ‘Het gebed dat de zondaar bekeert en de zieke geneest, is een absoluut geloof dat alle dingen mogelijk zijn voor God.’ Met absoluut geloof wordt hier bedoeld een geestelijk begrijpen van God en een onbaatzuchtige liefde. Hiermee komt meteen naar voren, dat gebedsgenezing zoals die in andere kerken plaatsvindt, niet hetzelfde is als de Christian Science-genezing.

Bij de christelijke-wetenschappers is niet alleen sprake van een geloof in de genezing, het geloof moet bovendien geworteld zijn in begrip. Het kan met een voorbeeld duidelijk gemaakt worden. Voor een ingenieur die een brug bouwt, is het niet voldoende te geloven in de bouwkundige principes; hij moet ze ook begrijpen. Als hij ze begrijpt, zal hij erin kunnen geloven; maar zijn geloof kan pas absoluut zijn, als hij de principes volledig begrijpt. Op een dergelijke manier wordt het geloof van een christelijke-wetenschapper pas absoluut, als hij God begrijpt als beginsel van volmaaktheid, als de liefhebbende vader van alles wat goed is.

Het gebed komt dus in de plaats van het geneesmiddel. Het gebed heeft als taak de zieke zich bewust te laten worden dat hij volmaakt door God is geschapen en derhalve niet in staat om ziek te zijn. Wanneer hij op deze wijze bidt, zal hij weer gezond zijn. Bij de Christian Science-therapie worden geen geneesmiddelen gebruikt. Contact