Christian Science

De stichter van de Christian Science-beweging 

Mevrouw Mary Baker Eddy is de stichter van de Christian Science-beweging. Ze werd in 1821 geboren in New Hampshire (VS) in een godsdienstig pioniersgezin. Reeds in haar jeugd gaf ze blijk van een intens verlangen naar geestelijke dingen. Ze had te kampen met een slechte gezondheid en zocht intensief naar mogelijkheden om te genezen.

Ze kwam tot de conclusie dat men genezing op het geestelijk vlak moest zoeken. Zo schreef ze omstreeks 1860: ‘Een individu is voor zichzelf precies wat hij denkt te zijn … als ik geloof dat ik ziek ben, ben ik ziek … De ziekte zetelt in het gemoed … Ziekte genezen, betekent de fout corrigeren en omdat ziekte het gevolg is van een fout, moeten we de fout herstellen en het gevolg zal verdwijnen.’

De contacten van Baker Eddy 

In 1862 kwam mevrouw Baker Eddy in aanraking met Phineas Quimby. Hij was een soort magnetiseur, waarvan Tenhaeff zegt dat hij suggestietherapie bedreef. Quimby genas mevrouw Baker Eddy; haar pijnen en zwakheid verdwenen en een gevoel van welbehagen en gezondheid kwam ervoor in de plaats. Dit hield echter geen stand.

Ze probeerde zich in zijn werkwijze te verdiepen, maar ontwikkelde langzamerhand een eigen genezingssysteem. De grote stimulans voor haar ideeën kwam in 1866, toen ze na een ernstig ongeval plotseling van de gevolgen hiervan genas bij het lezen van een van de bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament. De geestelijke inspiratie – de openbaring – die ze op dat moment ontving, bracht haar tot een diepgaande studie van de bijbel.

Ze bestudeerde daarin de goddelijke wetenschap van de genezingen zoals die door Jezus werden verricht. Ze ontdekte de ‘grote waarheid’ – de kracht die tot genezing leidt – in de bijbel en demonstreerde dit door andere mensen te genezen met de door haar verworven inzichten. Er begon zich een kring van leerlingen om haar heen te vormen en in 1875 publiceerde ze het leerboek van de christelijke wetenschap, dat later de titel kreeg Science and Health with Key to the Scriptures. 

De eerste kerk van de Christian Science 

In 1879 werd in Boston de eerste kerk van de Christian Science gesticht door Mary Baker Eddy en vijftien van haar leerlingen. Na het oprichten van haar kerk wijdde Mary Baker Eddy zich aan de vervolmaking van haar organisatie. Ze schreef nog een aantal boeken en artikelen, richtte tijdschriften op en het internationale dagblad The Christian Science Monitor. Ook stichtte en leidde ze een aantal jaren het eerste en enige ‘Metaphysical college’. In 1910 overleed ze op negentigjarige leeftijd. Nu, ruim honderdtwintig jaar na het ontstaan van het kerkgenootschap, zijn er meer dan tweeduizend vertakkingen van Christian Science in 67 landen. In Nederland zijn er drie Christian Science-kerken (in Amsterdam, Haarlem en Den Haag) en drie verenigingen. In België is een kerk in Brussel en een vereniging in Antwerpen. Contact