Medische astrologie

Astrologie als een van de oudste wetenschappen 

Astrologie is een van de oudste wetenschappen. Reeds in de tijd van Abraham (Oude Testament) werd astrologie bedreven door de Chaldeeën. Ook op andere plaatsen in de bijbel kan men lezen over sterrenwichelarij. Bekend is het verhaal van koning Belsasar van Babylon (Daniël 5), die de bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers liet komen om uitleg te geven van hetgeen door een hand op de muur was geschreven. De astrologen van de koning lukte het niet een uitleg te geven, waarop Daniël werd geroepen. Daniël vertelde de koning dat er stond: ‘mene, mene, tekel ufarsin’, hetgeen niet veel goeds voor het rijk van Belsasar betekende. Via Alexander de Grote is de astrologie naar Griekenland gebracht. Van Hippocrates is de uitspraak: ‘Geen goede arts kan zonder astrologie.’

De christelijke kerk en astrologie 

Later vinden we deze wetenschap ook bij de Romeinen. De christelijke kerk stond aanvankelijk afwijzend tegenover de astrologie. Vanaf de dertiende eeuw kwam daar enige verandering in. Vooral Copernicus (1473-1543) heeft veel bijgedragen aan het toenemende inzicht in de wetmatigheden van de kosmos. Omstreeks 1600 ontstonden er twee benaderingswijzen van de astrologie. De Deen Tycho Brahe (1546-1601) vertolkte de subjectieve gevoelsmatige benaderingswijze van de astrologie, terwijl zijn vriend Kepler zich richtte op een objectieve astrologie, die gebaseerd was op exacte berekeningen en een zuiver technische benadering. Met Kepler werd de astronomie geboren. In de eeuwen na Kepler erkent de officiële wetenschap de astromonie van Kepler.

Weinig literatuur over medische astrologie 

De astrologische relatie tussen mens en kosmos van Brahe kreeg nauwelijks meer serieuze aandacht. Dit had tot gevolg dat er in deze periode vrijwel geen literatuur over medische astrologie verschijnt. Aan het begin van deze eeuw ontstaat er een opleving in de belangstelling voor de medische astrologie. Een drietal stromingen spelen daarin een belangrijke rol: de theosofie, de Rozenkruisers en de antroposofie. Max Heindel (theosofie) en Rudolf Steiner (antroposofie) zijn de bekendste vertolkers van kosmische samenhangen in deze periode. In de jaren vijftig is het vooral Mellie Uyldert, die in Nederland een belangrijke impuls geeft aan de medische astrologie. Zij schreef een driedelig werk (het laatste deel heet Medische Astrologie) dat vele beoefenaars van de astrologie heeft geïnspireerd tot het denken in analogieën (kosmische samenhangen). Ook bij het grote publiek heeft zij bekendheid en haar ideeën zijn terug te vinden bij een aanzienlijk deel van de bevolking.

Ook een leerling van Mellie Uyldert (1908, om 15.52 uur in Blaricum), Jaap Huibers, heeft door zijn publicaties een rol gespeeld bij de hedendaagse herwaardering van de medische astrologie. In Nederland zijn vele organisaties op astrologisch gebied werkzaam, voor het merendeel verenigd in de Federatie van Astrologische Groeperingen. Naast deze organisaties zijn er naar schatting een twintigtal artsen die de astrologie een plaats geven in hun geneeskundige benadering. Sommigen van hen zijn artsen die nauw verbonden zijn met de ideeën van de antroposofie. Contact