Paranormale geneeskunde

Over paranormale geneeskunde

Paranormale geneeskunde kan omschreven worden als geneeskunde uitgeoefend door hen die menen paranormale gaven te hebben. Onder paranormale gaven kan men verstaan: het bezitten van krachten – wetenschappelijk nog niet vast te stellen – welke men kan gebruiken voor het verkrijgen van kennis en voor het toepassen van een therapie. Zij die deze gaven menen te hebben en deze gebruiken om patiënten te behandelen, worden paranormaal therapeuten genoemd. De termen magnetiseur, handoplegger en strijker duiden op dezelfde groep therapeuten. De recent gebruikte Engelse term ‘healing’ betekent het behandelen van mensen met behulp van paranormale gaven/genezende energie. In de geschiedenis valt er vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen de handoplegging in de gebedsgenezing en de handelingen van de paranormale therapeut. In onze tijd kan worden gesteld dat beide benaderingen zowel maatschappelijk als inhoudelijk verschillen. Terwijl de religieuze achtergrond bij de gebedsgenezing centraal staat, is dit bij het merendeel van de beoefenaars van paranormale geneeskunde niet meer het geval.Contact