Christian Science

Het therapeutische principe van Christian Science 

Het therapeutische principe is in alle situaties hetzelfde. Het gaat om de ommekeer van ‘material mindedness’ naar ‘spiritual mindedness’ en van ‘self-centered thinking’ naar  ‘God-centered thinking’. De vrees voor ziekte moet worden uitgebannen; dan kan gezondheid daarvoor in de plaats komen. De genezing van de lichamelijke klachten volgt als een natuurlijk resultaat wanneer de onjuiste suggesties van het sterfelijk denken worden vervangen door de geestelijke feiten van het zijn. 

Het gebed als middel bij Christian Science 

Het gebed is het middel voor de zieke om tot een dergelijke ommekeer te komen. Het bidden is, zoals reeds eerder gezegd, niet alleen een onderwerpen van de menselijke geest aan God, maar een begrijpen van God en zijn wetten. Naast het gebed is daarvoor nodig een systematische bestudering van de bijbel en het zich openstellen voor de liefde van God, waardoor men zelf lief kan hebben. Een christelijke wetenschapper zegt over dit laatste: de therapeutische successen van de Christian Science-genezers staan in nauw verband met een juist begrip van liefde. De genezer brengt de patiënt tot het bewustzijn, dat hij altijd is omringd en wordt gesteund door de alomtegenwoordige, goddelijke liefde. Veel mensen zijn ziek door gebrek aan liefde; de liefde van de omgeving is te vaak gemengd met negatieve emoties als angst en zonde.

Practitioner 

De Christian Science-practitioners hebben tot taak de patiënt te steunen bij het begrijpen van God. In geval van ziekte kan hij erop wijzen, dat de patiënt kan worden genezen door de aanvaarding en het begrijpen van het goddelijk beginsel van de liefde. Een practitioner is iemand die zich volledig wijdt aan de Christian Science-genezingspraktijk. Het werk is zowel een roeping als een beroep. Een practitioner is lid van de kerk; hij is echter geen voorganger in de kerkdiensten, die op zondag en woensdag worden gehouden. Iedereen kan gebruikmaken van hun geestelijke hulp, dus ook niet-christelijke wetenschappers. Deze hulp is niet alleen gericht op lichamelijke klachten, maar is ook van toepassing op psychosociaal en maatschappelijk gebied.

Genezing op afstand met Christian Science 

De practitioner doet biddend werk voor een patiënt, hij moedigt aan, geeft advies en inspiratie om de verschillende fasen van zijn probleem te overwinnen. Het is echter gebleken, dat genezing ook kan plaatsvinden wanneer patiënt en practitioner ver van elkaar zijn verwijderd. In Christian Science-termen is dit begrijpelijk, daar God niet lokaliseerbaar is; hij is overal aanwezig. Niet alle Christian Science-genezingen gaan snel; er zijn vele voorbeelden dat pas na jaren bidden de gewenste verbetering optrad. Wanneer het een Christian Scientist niet lukt de geneeskracht van God te demonstreren, twijfelt hij niet aan de goedheid van God. Hij vraagt zichzelf af hoe hij zijn eigen gedachten en leven meer in overeenstemming kan brengen met Gods wetten.

Er dient opgemerkt te worden, dat de genezing van ziekte slechts een klein onderdeel vormt van Christian Science. De plaats van ziektegenezing is echter even belangrijk als het genezingswerk van Jezus in het Nieuwe Testament. Ziektegenezing levert het duidelijkste bewijs van de waarde van de christelijke wetenschap. Ze wordt beschouwd als een logische consequentie van nader tot God komen. Maar ook zonde, trots, haat, vooroordeel, vrees en tientallen andere zaken zijn genezen door zich open te stellen voor de mogelijkheden van de goddelijke liefde. Het is niet mogelijk de ene soort genezing van de andere te onderscheiden. Elke werkelijke geestelijke genezing resulteert in een beter mens. Dat wil zeggen: hij is zich meer bewust van zijn ware natuur, namelijk het evenbeeld van God die liefde is. Contact