Gebedsgenezing

Protestantse kerken 

Aan de dienst der genezing werken op veel plaatsen pastores uit verschillende kerken mee. Als iemand om gezondheidsredenen naar de dienst komt is er gelegenheid voor een gesprek met één of twee counselors. Zij informeren naar de achtergrond van de klachten. Soms zijn er schuldgevoelens. Er is dan gelegenheid voor schuldbelijdenis. Daarna wordt er gebeden en aan God gevraagd of hij betrokkene zijn liefde wil laten ervaren. Tevens worden de punten aangehaald die bij de persoon moeten worden veranderd en waarbij de betrokkene Gods hulp nodig heeft. Als bekrachtiging van het gebed volgt een zalving of een handoplegging. De dienst der genezing kan plaatsvinden: bij publieke samenkomsten van de gemeente, bij persoonlijke zielzorg (bij de zieke thuis, in de spreekkamer of elders) en in een huis voor genezing. Dit zijn centra waarin men zich instelt op de dienst der genezing en op medische zorg. In Engeland bestaan er ‘healing homes’, in Nederland is de ‘Hezenberg’ in Hattem een centrum waar de dienst der genezing een plaats heeft gekregen.

Pinkstergemeenten 

Als voorbeeld van een dienst van de pinkstergemeente kan dienen een bijeenkomst in het evangeliecentrum Capitol in Den Haag. Aan het einde van de dienst wordt gevraagd, wie van de aanwezigen bereid is zijn leven aan Jezus Christus te geven. Deze mensen gaan naar voren en met hen wordt gebeden. Daarna komt er een uitnodiging voor allen die ziek zijn om naar voren te komen. Ook voor hen wordt gebeden en men vraagt de eigen hand op de plaats te leggen waar men pijn heeft of denkt ziek te zijn. Vanwege de discretie kan men ook de hand op het hoofd of op het hart houden. De voorganger gaat de rij van deze mensen langs en legt de hand op het voorhoofd en spreekt daarbij een gebed uit. De gemeente zingt meestal tijdens deze bediening onder begeleiding van orgel of piano. Als er veel zieken zijn, bedienen meerdere medewerkers. Op verzoek is er gelegenheid voor de zieken zich met olie te laten zalven. Soms vallen mensen die naar voren komen op de grond. Sommigen beschrijven ‘dit even van de wereld zijn’ als een genezende ervaring. 

Vijf geneesmiddelen om tot genezing te komen 

Er zijn vijf geestelijke middelen, die worden gebruikt om tot genezing te komen. Hierboven is reeds genoemd het opleggen van de handen. Ook Jezus en zijn discipelen legden zieken de handen op. Eveneens is genoemd het zalven met olie. Ook dit is gebaseerd op de bijbel. In Marcus 6:13 staat: ‘En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen.’ In de pinkstergemeente wordt ook wel gebruikgemaakt van gezegende doekjes. Dit zijn kleine stukjes textiel met de naam van de gemeente erop.

Nadat er in de gemeente, vooral tijdens campagnes, voor de doekjes is gebeden, worden ze verzonden naar andere plaatsen. Men gaat ervan uit, dat wanneer geloof en handoplegging in een wonder kunnen resulteren, dit ook kan gebeuren door een zakdoek of iets dergelijks. Als bijbeltekst hierbij citeert men Handelingen 19:11 en 12: ‘En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.’ Ook het Avondmaal, zo schrijft B. Hoekendijk in het boek Genezing en verzoening, kan een weg tot genezing zijn. Hij haalt daarbij het bijbelgedeelte aan, waarbij de Israëlieten het paasoffer vierden met ongezuurde broden en het geslachte lam. Toen ze dat hadden gegeten, werden ze allen genezen. Zelfs de zwakken, die waren uitgeput door de zware slaventaak voor de farao, werden sterk. Ook de prediking van het ‘woord’ kan tot genezing leiden. Dat Gods woord ook al in het Oude Testament genezingspotenties had, blijkt uit Spreuken 4:20-22: ‘Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart, want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.’

Op de vraag of men eerst christen moet worden om genezen te worden door het gebed, antwoordt Johan Maasbach: ‘Meningen zullen hierover verschillen. In de praktijk heb ik echter ontelbare keren meegemaakt, dat God mensen genas die niets van de bijbel afwisten en die het Evangelie van Jezus van Nazareth pas voor de eerste keer hoorden.' Contact