Medische astrologie

De positie van Jupiter 

Bij het bepalen van de therapie is de positie van Jupiter van groot belang. Deze planeet wijst op de ingeboren geneeskracht; tevens kan ze aanwijzingen geven voor de meest geschikte arts. Het element waartoe het teken behoort waarin Jupiter staat, geeft de richting aan van de te volgen therapie. Jupiter in een aardeteken: modderbad, leemkompres, boetseren in klei. Jupiter in een waterteken: waterbehandeling, baden, wassingen, begietingen. Jupiter in een luchtteken: in de buitenlucht vertoeven, ademtherapie. Jupiter in een vuurteken: lichtbad, zonnebad, kleurentherapie, warmte. Wanneer Jupiter in een gunstig aspect staat met een andere planeet, kan dit richtlijnen geven voor de therapie. Goede aspecten van Jupiter met de Zon geven aan dat er een gemakkelijke opname van zonnekracht plaats heeft. Voor de aspecten met de andere planeten geldt: Maan: dieet; Mercurius: gesprekstherapie; Venus: muziektherapie, schildertherapie, lieve behandeling; Mars: arbeidstherapie, psychodrama, eventueel operatie; Saturnus: rustige omgeving, versobering (vasten); Uranus: acupunctuur, ritmische therapieën (euritmie bijvoorbeeld); Neptunus: magnetiseren, Christian Science, gebedsgenezing; Pluto: hypnotische behandeling. 

De basistherapie van de planeet Jupiter 

De basistherapie van de planeet Jupiter is het positieve denken, het volledig geloof in gezondmakende en opbouwende krachten in de mens. Een algemene richtlijn voor de therapie is ook, dat het element waartoe de ascendant behoort, goed is vertegenwoordigd in het leven van de patiënt. Een luchtteken verlangt veel frisse lucht en een goede ademhaling. Een aardeteken houdt in dat deze patiënt op de begane grond moet wonen enzovoort. Het is vaak moeilijk bij de behandeling duidelijk te zien wat het symptoom is en wat de oorzaak. In de horoscoop wordt dit probleem meestal aangegeven doordat twee tegenover elkaar gelegen tekens bezet zijn met planeten. Ook in het menselijk lichaam vindt men deze gepolariseerdheid terug. Een afscheiding in het bovenste deel van het lichaam heeft vaak in het onderlichaam een vuilproducerende haard. Om een indruk van de relaties tussen boven- en onderlichaam te krijgen, kan men zich het lichaam in het diafragma dubbelgevouwen denken.

De lichaamszones die dan over elkaar vallen, hebben functioneel nauwe contacten. Voorbeelden zijn keelontsteking door darmvervuiling, stemaandoeningen bij ontsteking van de geslachtsorganen. Ook voor het instellen van de therapie is het noodzakelijk in analogieën te denken. Als men dat doet, kan men naar analogie van de planetaire krachten die de aandoening bepalen, middelen vinden die deze krachten versterken of verzwakken. De verschijningsvormen van de middelen (planten, edelstenen, metalen, mineralen enz.) geven het oerpatroon weer dat men overal in de natuur terugvindt. Het uiterlijk verraadt het patroon en de krachten. Zo kan men wat betreft een plant aanknopingspunten vinden bij de kleur, de vorm van stengel, blad, bloem, vrucht, de soort beharing, de geur, de tijd van verschijnen in het jaar enzovoort. Venus bijvoorbeeld geeft mooie welriekende bloemen in zachte kleuren. Mars daarentegen verwaarloost de bloem en produceert een scherpe stof (brandnetel) of stekels. 

De stand van de maan 

Bij de behandeling van de patiënt dient men ook rekening te houden met de stand van de maan. Operaties uitgevoerd bij wassende maan geven gewoonlijk minder complicaties en genezen sneller dan die welke bij afnemende maan plaatsvinden. Als de maan op de dag van de operatie juist door het teken zou gaan dat overeenkomt met het geopereerde lichaamsdeel, kan men de operatie beter uitstellen. Ook het resultaat van geneesmiddelen is het sterkst bij wassende maan. Op de dag van de nieuwe maan is het goed de patiënt te laten vasten. Er zal nu worden ingegaan op de specifieke therapieën zoals die vaak door de medisch-astroloog worden toegepast. Hoewel al deze therapieën ook buiten het denkraam van de medische astrologie worden gehanteerd, zal hier op de specifieke medisch-astrologische aspecten worden ingegaan.

Edelsteentherapie. De verschillende edelstenen weerspiegelen de oerpatronen van de planeten. Alle door de natuur voortgebrachte stoffen bezitten een eigen trillingstoestand en kracht. Deze kracht komt tevoorschijn als antwoord op een bijpassende kosmische trilling, die door een hemellichaam wordt uitgezonden. Zo reageert goud op de trilling van de zon en tin op de trilling van Jupiter. Edelstenen zijn meestal uit verschillende stoffen samengesteld en hun indeling bij bepaalde kosmische krachten is gebaseerd op de trilling die hen het sterkst aanspreekt. Zoals reeds beschreven is, zijn ook mensen volgens de kosmische krachten in te delen in bepaalde constitutietypen. Door het herkennen van dezelfde trillingstoestand in een planeet, een mens en een edelsteen, weet men welke steen bij die mens past om ziekten te voorkomen of bestaande aandoeningen te genezen.

De krachten van de edelstenen worden bepaald op grond van die kenmerken: de kleur, de chemische samenstelling en de vorm der kristallen. Een edelsteen met een gele kleur werkt op het zenuwstelsel. Hij heeft een opwekkende werking, sterkt de zenuwen en doet vermoeidheid verdwijnen. Voorbeelden zijn: citrien, topaas en gele diamant. Zo heeft elke kleur haar specifieke affiniteit voor een bepaald lichaamsgebied en veroorzaakt ze een hiermee overeenkomstige werking. De chemische samenstelling van een edelsteen wordt voornamelijk beheerst door het kiezelzuur. Andere stoffen die voorkomen zijn: magnesium, aluminium, mangaan, ijzer, koper, kalk, fluor, chroom, nikkel, borium en kalium. De samenstelling bepaalt de kracht van de edelsteen en zijn analogie met een bepaalde planeet. Zo verstevigt kiezelzuur de rug; het voert afvalstoffen (pus, zweet enz.) af en beschermt de zenuwen. Een voorbeeld van een dergelijke steen is bergkristal, welke geheel uit kiezelzuur bestaat. Magnesium vindt men in bijvoorbeeld olivijn en pyroop. Het heeft een versterkende werking op het hart en de lever en het werkt ontspannend. 

Zes belangrijke categorieën bij de vorm van edelstenen 

Wat betreft de vorm van de edelstenen kunnen zes categorieën worden opgemerkt: het kubische stelsel, het tetragonale stelsel, het hexagonale stelsel, het rombische stelsel, het monokliene stelsel en het trikliene stelsel. De vormen zijn respectievelijk geassocieerd met Mars/Saturnus, Mars/Jupiter, Venus/Mercurius, Zon, Saturnus/Pluto en Uranus. Men deelt de stenen ook wel in naar positief (yang) of negatief (yin). De positieve steen (yang) kan levenskracht naar een bepaald lichaamsgebied leiden, een negatieve steen kan een overmaat aan energie (ontsteking) afvoeren (yinwerking). Stenen die men op het lichaam draagt, nemen soms schadelijke stoffen uit het lichaam op. Er bestaat een analogie tussen de tekens van de dierenriem en de verschillende edelstenen. Mellie Uyldert adviseert die steen te dragen welke een wat te zwakke of verborgen factor in de horoscoop kan versterken. De toedieningsvorm van edelstenen is divers.

De meest eenvoudige manier is het dragen van edelstenen. Het beste is de steen op de huid te dragen, ter plaatse van het zieke orgaan. Overigens bestaan voor de verschil- lende edelstenen voorschriften. In het algemeen dient men de steen gedurende een lange tijd te dragen, waardoor de zwakke plek geleidelijk versterkt kan worden. Men kan de edelstenen verpulveren, oplossen en als drank voorschrijven. Sommige antroposofische artsen geven homeopathische verdunningen van edelstenen. Recent is er veel belangstelling voor de edelsteenessences. Ze worden bereid door een edelsteen onder te dompelen in zuiver water dat aan zonneschijn wordt blootgesteld, teneinde het water te doordringen met ‘genezende vibraties’. Nog verder gaat de door Harry Oldfield ontwikkelde elektro-kristaltherapie waarbij kristallen/edelstenen in een pekeloplossing in een afgesloten buisje worden ingesloten. Vervolgens wordt er een elektrische stroom doorheen gestuurd om vibraties te activeren. De buisjes worden op de chakra’s of aangedane meridianen gedragen.

Fytotherapie. Zoals elk mens onder invloed staat van de verschillende trillingen en krachten van de planeten en voor bepaalde hemellichamen een speciale gevoeligheid heeft, zo geldt dit ook voor de planten. Men onderscheidt dan ook Marstypen, Venustypen enzovoort onder de planten. Dit onder andere op grond van vorm, kleur en samenstelling van de verschillende onderdelen van de plant. Het feit dat bepaalde planten voor bepaalde planeettrillingen gevoelig zijn, maakt ze geschikt als geneeskruiden voor mensen en voor ziekten die dezelfde trilling uitstralen. Mellie Uyldert zegt hierover: ‘Op bepaalde plaatsen waar bodemmineralen in het bijzonder de trillingen van Jupiter weerkaatsen, vindt men Jupiter-stoffen (tin) en daar groeien bij voorkeur Jupiter-planten (goudsbloem, bosbes). Deze Jupiter-planten zijn geschikt voor kwalen die bij deze planeet horen (leverkwalen). Streken waar deze planten groeien zouden mensen aantrekken die lijden aan Jupiter-kwalen. Dit zou betekenen, dat veel mensen hun geneeskruid in hun naaste omgeving kunnen aantreffen.’ Overigens dient opgemerkt te worden, dat een Mars-kruid (knoflook, rammenas) niet altijd geschikt is voor een Mars-kwaal. Vaak moet men de tegenoverliggende pool gebruiken, dus een Venus-kruid in dit geval.

Kleurentherapie (chromotherapie). Ook kleuren worden in verband gebracht met sterrenbeelden en planeten. Zo hoort het lichtblauw bij Taurus, het indigo bij Venus, en het bloedrood bij Mars. Therapeutisch kunnen deze kleuren worden aangewend om bepaalde krachten te versterken of juist af te remmen.

Metallotherapie. Evenals voor de edelstenen, kleuren en planten is aangegeven, bestaat er voor de planeten een kosmische verbondenheid met bepaalde metalen. Kolisko heeft voor zeven metalen (goud, koper, ijzer, kwik, tin, zilver en lood) aangetoond, dat er een verband bestaat tussen deze metalen en de planeten. Deze verbanden komen overeen met de verbanden zoals die reeds door de Chaldeeën werden aangegeven. Zo kan men voor de verschillende planeten en tekens bijpassende metalen vinden.  Tin is bijvoorbeeld een metaal van Jupiter en Jupiter is de planeet van de groei en de geneeskracht. De lever is het orgaan dat door deze planeet wordt beheerst. Meestal worden de metalen toegediend in homeopathische doseringen. Soms adviseert men bepaalde metalen op de huid te dragen of als sieraad te gebruiken.

Reuk- en smaaktherapie. De stoffen die hiervoor gebruikt worden, mogen alleen van plantaardige oorsprong zijn. Daar de verse plant slechts in bepaalde jaargetijden bloeit en niet in alle streken voorkomt, worden etherische of vluchtige oliën uit de bloem gewonnen. Om een snelle verdamping van de oliën te voorkomen, wordt de dampspanning verminderd door toevoeging van fixateurs. Dit zijn weinig vluchtige stoffen met een goed oplossingsvermogen voor deze oliën. Meestal worden harsen gebruikt. Ook in de natuur vindt men etherische oliën die gemengd zijn met harsen, bijvoorbeeld bij inkepingen van bepaalde planten. Dit worden balsems genoemd. Voor de relatie van de verschillende reukstoffen met de planeten die harmoniserend werken op de zieke mens,Ook met de smaak van het voedsel kan een therapeutische werking worden verkregen. Zoals uit het associatieschema blijkt, past de zure smaak bij Pluto en de zoete smaak bij Venus. Contact