Paranormale geneeskunde

Magnetiseren 

De paranormale therapie bestaat uit het zogenaamde strijken. De therapeut tracht door handoplegging en/of strijkende bewegingen langs het lichaam de gezondheid te herstellen. Meestal verloopt de behandeling in twee fasen. Eerst het leggen van de handen of de vingertoppen op de aangedane plaats, ook wel de fase van het instralen genoemd. De tweede fase bestaat uit het uitvoeren van magnetische passen; dit zijn strijkende of wrijvende bewegingen over en boven de zieke lichaamsstreek. Hierdoor wordt de magnetische kracht overgedragen op de patiënt. Sommige paranormaal therapeuten raken bij het magnetiseren de patiënt aan, anderen houden de handen vlak boven de kleding. Niet alle therapeuten leggen de handen op de aangedane plaats, sommigen plaatsen de handen alleen maar op het (voor)hoofd. Sommige therapeuten schudden na afloop van het magnetiseren hun handen even af. Dit noemt men het afslaan. Het is bedoeld om onaangename gevoelens in de handen, die tijdens het magnetiseren ontstaan, te verdrijven.

De meeste paranormaal therapeuten in Nederland magnetiseren met de handen, een minderheid brengt de magnetische kracht over met de ogen (magnetische blik) of met de adem. Overigens gebruiken ook therapeuten die vooral met hun handen werken, de geneeskracht van hun ogen. Ook dieren en planten zouden gunstig worden beïnvloed door een paranormale behandeling. De reacties van patiënten op de behandeling lopen uiteen. Sommige patiënten voelen niets, hetgeen echter niet wil zeggen dat de behandeling geen effect heeft. Anderen hebben sensaties van warmte of koude, rillingen, tintelingen en andere veranderingen in het lichaamsgevoel. Vrijwel altijd raakt de patiënt ontspannen, soms valt men tijdens de behandeling in slaap. Ook komen wel eens emotionele uitingen voor tijdens of na de behandeling. Het behandelen vraagt van de therapeut veel energie; sommigen raken na enige tijd uitgeput of krijgen pijn. Door ervaring met het behandelen kunnen deze verschijnselen meestal in acceptabele banen worden geleid.

Behandeling op afstand

Een andere therapeutische mogelijkheid bestaat uit het genezen op afstand. Het is een paranormale beïnvloeding waarbij de factoren tijd en ruimte zijn uitgeschakeld. De therapeut zoekt contact met de patiënt; hij leeft zich in de patiënt in. Soms wordt aan de patiënt gevraagd zich tijdens het moment van de behandeling te ontspannen of zich te concentreren op de behandeling. Het contact wordt dikwijls vergemakkelijkt door een inductor (foto, voorwerp dat de patiënt toebehoort of een formulier met diens naam, adres en handtekening). Vervolgens zendt de therapeut door zijn geconcentreerde aandacht geneeskracht naar de patiënt. Deze geconcentreerde aandacht kan bij een aantal therapeuten de vorm aannemen van meditatie of gebed. Ongeveer eenderde deel van de paranormaal therapeuten behandelt patiënten op afstand. De geconcentreerde aandacht wordt door leerlingen van Beesley gecombineerd met genezende kleuren of geneesmiddelen waarvan de vibraties via een kristalinstrument naar de patiënt worden gezonden. Uit de praktijk zou blijken, dat patiënten voelen wanneer de therapeut zich op hen richt. Deze vorm van genezing kan worden toegepast door een individueel werkende therapeut, maar ook vanuit genezingsgroepen. 

Therapeutische aanraking (therapeutic touch)

De therapeutische aanraking is ontwikkeld door de uit New York afkomstige verpleegkundige Dolores Krieger. Omdat ze ontevreden was over de kille afstandelijke benadering van ziekte in de reguliere geneeskunde, ontwikkelde ze een eigen methode. De therapeutische aanraking is echter geen hoofdbehandeling maar een ondersteunende methode. Het is een behandelingsvorm die door iedereen kan worden toegepast; men hoeft dus niet uitgesproken paranormaal begaafd te zijn. Krieger gaat ervan uit dat iedereen genezende krachten bezit. De persoon die de aanraking toepast, wordt de ‘zender’ genoemd; de patiënt de ontvanger. Zowel zender als ontvanger dient ontspannen te zijn. De therapeutische aanraking begint door de handen op vijf centimeter van het hoofd te houden en de temperatuurverschillen te ervaren. Vervolgens tast de zender het gehele lichaam op deze wijze af en detecteert warmteverschillen en energievelden. Gebieden waar een disbalans in de temperatuur of prikkeling in de handen wordt gevoeld, behandelt men met beide handen door strijkende bewegingen. Op deze wijze wordt energie naar het desbetreffende lichaamsdeel gebracht. De aanraking wordt als warmte/liefde ervaren. Krieger benadrukt dat de zender zeker moet zijn van zijn genezende gave. Er moet een duidelijke motivatie zijn en de zender stelt zich erop in dat de patiënt zich uiteindelijk zelf geneest.

Reiki

Reiki betekent universele levensenergie. Het is een vorm van paranormaal genezen die omstreeks 1900 is geïntroduceerd door het hoofd van een christelijke priesterschool dr. Mikao Usui, in Kyoto (Japan). Men gaat ervan uit dat iedereen met reiki wordt geboren; het is immers de kracht van het leven. Tijdens de traditionele inwijding wordt het innerlijke genezingskanaal geopend. Deze persoonlijke inwijding, die gebeurt door de reiki-meester, is een diepgaande belevenis. Na de inwijding stroomt er reiki-energie door de handen. Bij de behandeling met reiki legt men de handen met gesloten vingers heel licht op de verschillende zones van het lichaam. Er zijn een twintig basisposities voor de handen. Veel reikitherapeuten leggen echter hun handen daar waar ze intuïtief naartoe worden geleid. De reikitherapeut voelt een soort warmte, soms gloeien, maar kan echter ook koelheid of kou ervaren. Meestal ervaart de patiënt hetzelfde gevoel. De patiënt reageert op de behandeling met ontspanning; soms komen er emoties los. Door de behandeling met reiki wordt de patiënt opnieuw verbonden met de harmonie van het universum, waarna allerlei lichamelijke en/of geestelijke klachten kunnen verbeteren. Bij de behandeling met reiki is de therapeut niet de bron, hij of zij is het kanaal waardoor de levensenergie kan worden doorgegeven. Dat kost de therapeut geen bijzondere moeite, het vereist evenmin een bepaalde bekwaamheid of gave. Het doorgeven van reiki is eenvoudig toe te passen; kinderen kunnen het zonder moeite in een paar dagen leren.

Met reiki kan men behalve patiënten ook zichzelf behandelen. Een bijzondere manier van reiki-verrijking is de reiki-cirkel, waarbij alle deelnemers meer energie krijgen. Met reiki behandelt men ook mensen op afstand. Voorts worden ook medicijnen en voedingsmiddelen met reiki-energie verrijkt. Men onderscheidt een viertal reiki-graden. Voor elke graad is er een inwijdingsritueel. De hoogste graad is grootmeester. In Nederland zijn er enige tientallen grootmeesters. Vrijwel identiek, wat betreft vorm en uitvoering, is Egyptian healing. Dit is eveneens een methode van handoplegging die door iedereen is te leren. De methode is gebaseerd op oude Egyptische tempelinwijdingen. Ook hier onderscheidt men een aantal graden van toepassing: de eerste of egograad, de tweede of dualiteitgraad en de master- of inwijdersgraad.

Aurahealing

De laatste decennia is er naast de wereld van de paranormaal therapeuten een stroom van opleidingen en beroepsbeoefenaars ontstaan die zich bezighouden met intuïtieve ontwikkeling, intuïtieve diagnostiek, healing, reading en leading. Men gaat er daarbij vanuit dat iedereen in staat is paranormale vermogens te ontwikkelen. Onder healing, of aurahealing, verstaat men het met handen en via geestkracht genezende energie laten doorstromen naar de ander. Onder reading verstaat men het ontvangen en duiden van kleuren en beelden in de aura (aurareading) en chakra’s (chakrareading) van de ander. Leading is het leren ‘lezen’ van informatie van energiestromen tussen individuen en groepen.

Chakratherapie

In de aura bevinden zich zeven grote energiecentra, die chakra’s worden genoemd. Voor uitgebreide informatie over plaats en achtergronden van chakra’s. In een chakra is een sterke concentratie van energie. Dit is zichtbaar in de aura. Het woord ‘chakra’ betekent wiel in het Sanskriet. De uitstraling is afhankelijk van de stemming en de ervaring die op dat moment aanwezig is. De aura is constant in beweging en heeft invloed op het lichaam, de organen en de gemoedstoestand. Bij gebeurtenissen, in welke hoedanigheid dan ook, verandert het energieveld. Dit kan zelfs zodanig veranderen dat het tastbaar wordt voor lichaam en geest, waardoor verscheidene soorten klachten kunnen ontstaan. Het kan zijn dat er blokkades optreden, wat zich kan uiten in lichamelijke en emotionele klachten. Iedere chakra en iedere laag van onze aura heeft een kleur en een betekenis. Doordat ieder mens uniek is, is ook de chakra-energie individueel. Iedereen heeft bij de geboorte helende kracht meegekregen die altijd aanwezig blijft. Bij aura- en chakratherapie wordt deze helende kracht aangesproken. Men ervaart vaak een dieper bewustzijn van zichzelf. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten en gevoelens een plaats krijgen.

Psionische geneeskunde

De psionische (psi = verband houdend met paranormale verschijnselen) geneeskunde is grotendeels gebaseerd op de ideeën van de Engelse chirurg George Laurence. Hij stichtte in 1968 met een aantal andere artsen de Psionic Medical Society om deze geneeswijze verder tot ontwikkeling te brengen. Psionische geneeskunde is een mengeling van homeopathie, radiësthesie en reguliere geneeskunde. Ook denkbeelden van Rudolf Steiner treft men erin aan. De volgende ideeën liggen aan deze geneeswijze ten grondslag. Men veronderstelt dat ieder mens beschikt over de zogenaamde vitale dynamis, een levenskracht die in de mens streeft naar gezondheid. Ondermijning van deze levenskracht kan plaatsvinden door miasma’s. Onder een erfelijk miasma verstaat men een blijvende vervorming van de etherische krachten van het lichaam. Tuberculose bijvoorbeeld tast het etherische lichaam aan. Door een adequate medische behandeling wordt het fysieke lichaam weer vrij van symptomen. Het etherische lichaam draagt echter het geheugen van de oude tuberculose. Deze verzwakking van het etherisch lichaam kan ervoor zorgen dat andere ziekten gemakkelijker ontstaan.

Zo zouden bijvoorbeeld astma, eczeem, hooikoorts en allergieën vaak manifestaties zijn van het erfelijke tuberculosemiasma. Ook kan een dergelijk miasma meegegeven worden aan een volgende generatie; het etherisch lichaam is immers tijdloos. De belangrijkste erfelijke miasma’s zijn: tuberculose en syfilis. De verworven miasma’s zijn meestal afkomstig van acute infecties uit de kinderjaren, zoals mazelen, kinkhoest en waterpokken. De hierbij geproduceerde giftige stoffen worden onvoldoende afgevoerd. Deze vertraagde afvoer wordt weer mede veroorzaakt door eventueel aanwezige erfelijke miasma’s. De miasma’s kunnen op zichzelf ziekten veroorzaken, maar ze kunnen ook de oorzaken zijn van een verhoogde vatbaarheid voor andere, schijnbaar niet verwante kwalen. Overigens zijn de begrippen vitale dynamis en miasma afkomstig van de grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann.

Een ander basisidee van de psionische geneeskunde is overgenomen van de chirurg J.E.R. McDonagh. Deze stelde, dat alle ziekten kunnen worden teruggevoerd op fundamentele verstoringen in de vitale energiekrachten (vitale dynamis) van het lichaam. Deze verstoringen bewerkstelligen steeds hetzelfde effect, namelijk een verstoring van de proteïneproductie in het lichaam. Aangezien eiwitten de basis van ons bestaan vormen, is deze verstoring van de eiwitaanmaak de fundamentele oorzaak van ziekte. Een laatste belangrijke gedachte uit de psionische geneeskunde is, dat alles in de natuur vibreert en stralingen uitzendt, die kunnen worden waargenomen mits men de vereiste gevoeligheid bezit. Ook allerlei ziekten hebben hun specifieke stralingen. Op grond van bovenstaande ideeën krijgen diagnose en therapie in de psionische geneeskunde een eigen karakter. De diagnose wordt gesteld op grond van een uitvoerige medische anamnese en met behulp van een bloedmonster op absorberend papier (kan ook urine, speeksel en dergelijke zijn) van de patiënt.

De aanwezigheid van de patiënt is daarbij niet noodzakelijk. Naast het bloedmonster van de patiënt maakt men gebruik van ‘getuigen’ van bepaalde weefsels, organen en ziekten. Dit zijn standaardoplossingen (meestal homeopathisch) waarmee men via de pendel uit kan maken welke stoornissen bij de zieke aanwezig zijn. Voor het pendelen gebruikt men de W.O. Wood-kaart (zie tekening). Voor een beschrijving van deze procedure zie onder pendeldiagnostiek. Het opsporen en daarna behandelen van eventueel aanwezige erfelijke en verworven miasma’s is in dit geheel van groot belang. De behandeling vindt voornamelijk plaats met homeopathische middelen. In de homeopathische middelen zijn de vormkrachten aanwezig om de verstoorde eiwitproductie te herstellen en misvorming van het etherisch lichaam op te lossen. Met behulp van de pendeltechniek is het tevens mogelijk de individuele gevoeligheid te toetsen voor allerlei stoffen die de vitale dynamis aantasten. Belangrijke stoffen in dit verband, met negatieve invloeden op het etherisch lichaam, zijn: aluminium, fluor, kwik, lood en straling. Met behulp van de pendel kunnen tevens de hierbij horende neutraliserende stoffen worden gevonden. Als indicaties voor deze geneeswijze worden gegeven: chronische aandoeningen als astma, eczeem, brucellose, depressie, migraine, huidaandoeningen, schizofrenie, ziekte van Hodgkin, kolieken en zwakzinnigheid. Contact